Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt. De koper: is de consument ofwel de wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep. De verkoper : de wederpartij die handelt in uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna vermeld als Joan's Lifestyle. De overeenkomst : de overeenkomst tussen Joan's Lifestyle en de koper. De leverancier: de fabrikant of groothandel waarvan de verkoper artikelen of producten afneemt met als doel deze te verkopen aan de consument.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, bestelling, overeenkomst aangegaan tussen Joan's Lifestyle en de koper.
2.2 Onderstaande voorwaarden kunnen te aller tijden door Joan's Lifestyle gewijzigd worden.
2.3 Door een bestelling te plaatsen bij Joan's Lifestyle verklaart de koper zonder voorbehoud, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Bestellen en verzenden

3.1 Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, incl. BTW en excl. Verzendkosten. De verzendkosten worden in het totaaloverzicht, voor het sluiten van de overeenkomst, berekend.
3.2 Voor het verzenden gelden de tarieven van TNT post(www.tnt.nl) Joan's Lifestyle hanteert de tarieven die op het moment van uw bestelling gelden. ( lees verder ” Service : verzenden en retourneren”)
3.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven periode.
3.4 Joan's Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevol gen van (kennelijke) invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten ontleend worden

Artikel 4. Betaling

4.1 Direct na de bestelling ontvangt de koper een email ter bevestiging van de bestelling.
4.2 Bestellingen worden alleen verzonden na ontvangst van betaling.
4.3 Wanneer de volledige betaling niet binnen 7 dagen is ontvangen zal Joan's Lifestyle de bestelling annuleren.
4.4 De prijzen van alle artikelen zijn in Euro, inclusief BTW. maar exclusief bezorgkosten.

Artikel 5. Levering

5.1 Alle bestellingen worden na ontvangst van betaling binnen vijf werkdagen ter verzending aangeboden bij TNT Post.
5.2 Afhankelijk van het gewicht en formaat van de artikelen ontvangt de koper de bestelling in een pakket of een envelop.
5.3 De koper ontvangt per email een bevestiging zodra de bestelling is verzonden.
5.4 Indien de verzending van bestellingen, om welke reden dan ook, langer dan vijf dagen zal duren wordt de koper hiervan per email in kennis gesteld. Als bestellingen onverhoopt, om welke reden dan ook, binnen dertig dagen ná betaling niet geleverd kunnen worden, heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Indien het factuurbedrag reeds was ontvangen door Joan's Lifestyle wordt het bedrag binnen zeven dagen aan de koper geretourneerd, nadat de koper de annulering heeft kenbaar gemaakt via mail.
5.5 Joan's Lifestyle is niet aansprakelijk voor evt. schade / verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de koper foutief opgegeven adres.
5.6 Joan's Lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies / beschadiging toegebracht door TNT post. Als de bestelling beschadigd wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres, dient de koper dit direct te melden bij Joan's Lifestyle.
5.7 Indien de koper de bestelling op een ander adres wil laten bezorgen, bijvoorbeeld op het werk, dan geeft de koper dit aan op het bestelformulier.

Artikel 6. Ruilen en retourneren

6.1 Indien de bestelling niet geheel naar tevredenheid is heeft de klant recht op een zichttermijn van zeven dagen. Binnen zeven dagen na ontvangst kan de koper de bestelling zonder opgaaf van redenen retourneren. Uitzondering hierop geldt voor artikelen die speciaal en/of op bestelling zijn gemaakt en/of samengesteld.
6.2 De verzendkosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor risico van de koper.
6.3 Alle verzendingen geschieden via TNT. Zodra de betaling bij ons is binnengekomen versturen wij de bestelling binnen 5 dagen (indien op voorraad) – Is het artikel niet op voorraad dan neemt Joan's Lifestyle contact op met klant. In overleg versturen we direct een deel van bestelling/of later alles in één keer.
6.4 Joan's Lifestyle hecht bijzonder veel waarde aan kwaliteit van artikelen, levering en service. Indien de koper desondanks niet geheel tevreden is met ( een deel ) van de bestelling dan is het mogelijk om binnen zeven dagen ná ontvangst de bestelling te retourneren. Een aantal redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. a. De artikelen voldoen niet aan de verwachting; Voorwaarden: de koper doet opgaaf van reden middels het contactformulier. De artikelen dienen in de originele verpakking ( onbeschadigd, niet gebruikt en/of gedragen ) inclusief de originele factuur te worden verzonden. Verzendkosten zijn voor rekening koper. Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan neemt Joan's Lifestyle de retourzending niet in behandeling. b. Product is beschadigd : Voorwaarden : op het contactformulier dient de beschadiging zorgvuldig te worden beschreven zodat Joan's Lifestyle in overleg met de koper een passende oplossing kan aanbieden.
6.5 Een retourzending wordt NIET aangenomen door Joan's Lifestyle indien: er binnen zeven werkdagen geen melding is gemaakt dat ( een deel van uw bestelling ) geretourneerd zal worden, het artikel zichtbaar gebruikt /gedragen is, het artikel beschadigd is. Het betreft hier een beschadiging die niet heeft kunnen ontstaan tijdens de verzending de artikelen niet in de originele verpakking zijn verpakt, de originele factuur NIET is toegevoegd, het een onvoldoende of niet gefrankeerde retourzending betreft.
6.6 Indien de koper of derde een verkeerd artikel ontvangt dient de koper dit direct na ontvangst te melden. Middels het contactformulier wordt aangegeven om welke artikelen het gaat, zodat Joan's Lifestyle zo snel mogelijk kan zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen. Kosten voor de retourzending van de verkeerd geleverde artikelen zijn in dit geval voor rekening van Joan's Lifestyle.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Joan's Lyfestyle is niet aansprakelijk voor het kwijtraken en/of beschadigen van de bestelling tijdens transport. Joan's Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de bezorger.
7.2 Joan's Lifestyle is niet aansprakelijk voor evt. schade / verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de koper foutief opgegeven adres.
7.3 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en / of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

7.4 Indien het geleverd product niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Joan's Lifestyle niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Joan's Lifestyle verschaft de koper een factuur welke dient als schriftelijk garantiebewijs. Hiermee kan de koper, binnen de van de oorspronkelijke fabrikant geldende garantietermijn, zichtbare gebreken kosteloos laten vervangen, dan wel laten herstellen, mits de ontstane gebreken niet het gevolg zijn van gebruiks –of slijtagesporen. In geval van vervanging verbindt de koper zich reeds nu het vervangen product aan Joan's Lifestyle te retourneren en het eigendom daarover aan Joan's Lifestyle te verschaffen.
8.2 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Joan's Lifestyle, de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
8.3 Na verloop van de garantietermijn is Joan's Lifestyle gerechtigd alle kosten voor vervanging of reparatie, inclusief administratie-, verzend-en voorrijkosten in rekening te brengen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Joan's Lifestyle blijft volledig eigenaar van het artikel / de artikelen totdat de koopprijs en verzendkosten volledig zijn voldaan.

Artikel 10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 De afbeeldingen, tekeningen en kleuren van aangeboden producten en accessoires kunnen afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11. Vrijwaring

11.1 De koper vrijwaart Joan's Lifestyle voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

12.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Joan's Lifestyle zich de rechten en bevoegdheden voor die Joan's Lifestyle toekomen op grond van de Auteursrecht.
12.2 Joan's Lifestyle behoudt het recht de eventuele door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

13.1 Joan's Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Joan's Lifestyle pp de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Joan's Lifestyle de nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid,waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie -) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
14.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Joan's Lifestyle het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die ( verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Joan's Lifestyle haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15. Geschillen

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij de kantonrechter bevoegd is.